Terugblik op de Algemene Ledenvergadering

Het was lekker vol in de Huiskamer van het HelvoirThuis toen onze voorzitster, Josée van Dongen, de vergadering opende. Met een moment van stilte werden de leden herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Vervolgens stond zij onder meer stil bij de behartiging van de belangen van onze leden, de core business van onze vereniging. Voor de 'jongere' leden gaan we toekomstgericht samen met TinH optrekken en steeds meer vraaggericht werken. Voor de 'oudere' leden geldt dat zij welkom blijven bij activiteiten voor de 'jongeren', maar willen we ook gerichte activiteiten bieden ter voorkoming van sociaal isolement en ter bevordering van het geestelijk welzijn. Zo moet 55+ een plek zijn en blijven waar men zijn talenten kan inzetten.

Uiteraard stond Josée ook stil bij het gegeven dat heel veel helpende handen het HelvoirThuis een bewoonbaar huis hebben gemaakt. Bij het hele proces om tot dit mooie en functionele gebouw te komen zijn vanuit Vereniging 55+ een groot aantal mensen cruciaal geweest. Een warm applaus klonk op om al deze mensen te bedanken.

Na dit openingswoord kwamen de normale agendapunten tijdens een ALV aan de orde, waarbij vooral vragen werden gesteld over hoe het nou voorheen ging in 'd'n hof' en hoe het voortaan zal gaan in het HelvoirThuis.

Na dit alles was het tijd voor de herbenoeming van drie bestuursleden voor een nieuwe termijn van drie jaar én de benoeming van Lucie van de Pas als bestuurslid met de portefeuille 'activiteiten'. Met hand op steken en applaus werden al deze (her)benoemingen bekrachtigd.

Vervolgens was het woord aan Thea van Lith. Zij is, samen met Marijke Beset, en dankzij ondersteuning van de Rabobank, ingegaan op de mogelijkheid om 'activerend huisbezoek' vanuit onze vereniging vorm te geven.
In haar presentatie sprak Thea over de doelgroep zelfstandig, thuis wonende mensen van 55 jaar en ouder, die door omstandigheden uit hun evenwicht zijn geraakt en gemotiveerd zijn er met behulp van een huisbezoeker iets aan te doen. Activerend huisbezoek kun je dan zien als een methode om de zelfredzaamheid en het welbevinden te verbeteren dan wel te herstellen. Daarbij zijn vertrouwen krijgen in eigen kracht en mogelijkheden, zelf actie leren nemen om de situatie te verbeteren én weer grip krijgen op het eigen leven uitgangspunt.
Op de vraag: 'hoe komen jullie mensen, die hier voor in aanmerking komen, op het spoor?' kwam als reactie dat mensen zichzelf kunnen aanmelden, dat hun kinderen dat zouden kunnen doen en natuurlijk ook dat professionals contact op kunnen nemen met Marijke of Thea.

Vervolgens vertelde Edward de Vries het een en ander over het project 'dagbesteding' en Josée van Dongen over de samenwerking met enerzijds TinH en anderzijds de Leyenhof, maar daar zullen we in de volgende editie van 't hofblad aandacht aan besteden.

Na de gebruikelijke rondvraag en de sluiting van de vergadering bleven nog vele leden na voor een hapje en een drankje en vooral voor de mogelijkheid om gezellig met elkaar na te kletsen. En dit alles onder begeleiding van sfeervolle pianoklanken door Miel Bogaerts.